Naar inhoudNaar navigatie

Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden


   

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MDH Uitgeverij B.V. te Doetinchem.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten (zoals maar daartoe niet beperkt, die van koop en verkoop, het leveren van zaken en/of het verlenen van diensten) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MDH Uitgeverij B.V., hierna te noemen: "MDH".</td>

1.2 De wederpartij van MDH wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als: "opdrachtgever". Opdrachtgever en MDH worden tezamen aangeduid als: "partijen".

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en in zoverre deze door MDH schriftelijk zijn aanvaard en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij de uitzondering is gemaakt; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

1.4 Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met MDH heeft gesloten op basis van de onderhavige voor-waarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met MDH te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdruk-kelijk heeft plaatsgevonden.

1.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met MDH zijn overeengekomen.


Artikel 2. Offertes en overeenkomst

2.1 Alle door MDH gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Onder het begrip offerte wordt mede verstaan de prijsopgaven en/of aanbiedingen, opgenomen in de prijslijsten, circulaires, opdrachtbevestigingen, brieven etc. van MDH. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft MDH het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst met MDH komt eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

2.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens MDH gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen schriftelijke overeenkomst wordt verzonden, wordt de schriftelijke bevestiging dan wel de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, catalogi, monsters, aanbiedingen en andere gegevens zijn zo nauwkeu-rig mogelijk opgegeven, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door MDH uitdrukkelijk voorbehouden. MDH kan niet aan haar offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2.7 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MDH verstrekte gegevens waarop MDH haar offerte baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van MDH dient te voldoen, juist en volledig zijn.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met de opdrachtbevestiging, is het voor opdrachtgever mogelijk om recla-memateriaal aan te leveren.

3.2 Het reclamemateriaal dient voor de deadline datum in bezit van MDH te zijn. Indien opdrachtgever nalatig is met het (tijdig) aanleveren van het reclamemateriaal noodzakelijk voor de plaatsing van de reclame-uiting, krijgt opdrachtge-ver automatisch een herinnering. MDH behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de in de herinnering genoemde termijn de naw-gegevens en het logo (indien voorhanden) van opdrachtgever als reclame-uiting te plaat-sen.

3.3 Nadat het reclamemateriaal door MDH is ontvangen, gecontroleerd op technische aspecten en akkoord bevonden voor plaatsing ontvangt opdrachtgever een eventuele drukproef ter controle. Eventuele drukproeven dienen voor de deadline datum aan MDH te worden geretourneerd met een akkoordverklaring of vermelding van op- of aanmerkin-gen. Na het verstrijken van de deadline datum kunnen eventuele correcties niet meer worden doorgevoerd.

3.4 Drukproeven worden geacht te zijn goedgekeurd indien deze tenminste twee dagen in het bezit zijn van opdrachtge-ver doch nog niet aan MDH zijn geretourneerd. In dat geval wordt de reclame-uiting geplaatst aan de hand van de opmaak in de laatste drukproefcontrole.

3.5 Nimmer kan een bepaalde plaats in een uitgave worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van MDH mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere adverteer-ders, hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk met MDH overeengekomen moet zijn.

3.6 MDH is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven reclame-uitingen zonder opgave van redenen te weigeren op grond van inhoud of vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen belangen van MDH.

3.7 Voor reclame-uitingen die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm dat sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt MDH zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen.


Artikel 4. Prijs en prijswijziging

4.1 Alle prijzen in offertes, facturen of andere documenten van MDH luiden in euro's, zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4.2 MDH is bij een wijziging in één der prijsbepalende factoren, waaronder, docht niet uitsluitend, wordt gedoeld op wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen, stijging van inkoopprijzen, verspreiding- en verzendkosten, assurantiepremies of dergelijke omstandigheden zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, gerechtigd de prijzen ten alle tijde door te berekenen in de overeengekomen prijs.

4.3 Extra bewerkelijke reclame-uitingen, onduidelijkheden, ondeugdelijke informatiedragers en andere toeleveringen door de opdrachtgever die meer werkzaamheden ten gevolg hebben dan MDH bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, is tevens een grondslag voor verhoging van de overeengekomen prijs.


Artikel 5. Levering en leveringstermijn

5.1 Een (af)leverings- dan wel plaatsingstermijn vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van MDH en de opdrachtgever ook overigens aan zijn (betalings)verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

5.2 Een overeengekomen (af)leverings- dan wel plaatsingstermijn is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. MDH spant zich ervoor in de aangegeven (af)leverings- dan wel plaatsingstermijnen zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Indien de (af)leverings- dan wel plaatsingstermijn vertraagd is, zal MDH de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk nadat zij daarmee bekend is geworden melding geven. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt MDH niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens MDH.


Artikel 6. Facturering en betaling

6.1 Betaling dient te geschieden op de door MDH aangegeven wijze en binnen de door MDH aangegeven termijn.

6.2 Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan MDH ken-baar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met het factuurbe-drag. Eventuele klachten over het factuurbedrag dienen gemeld te worden via www.mdh-uitgeverij.nl, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn.

6.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist als:

a. het faillissement van opdrachtgever is uitgesproken of voorlopige en/of definitieve surseance van betaling is verleend;

b. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

c. opdrachtgever (als vennootschap) wordt ontbonden, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, stil wordt gelegd of geliquideerd;

d. opdrachtgever een of meer verplichtingen ten aanzien van MDH, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet (volledig en/of tijdig) nakomt.

6.4 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitenge-rechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het met inbegrip van de rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00.

6.6 MDH is gerechtigd vooruitbetaling van opgegeven reclame-uitingen te verlangen. MDH is voorts gerechtigd plaatsing van opgegeven reclame-uitingen op te schorten, indien aan het verzoek tot vooruitbetaling niet wordt voldaan.

6.7 Indien een overeenkomst is aangegaan door een door ROTA erkend reclamebureau en/of reclamekantoor, optredend voor of namens de opdrachtgever, is het reclamebureau en/of reclamekantoor jegens MDH aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Bij ingebreke blijven van betaling door het reclamebureau en/of reclamekantoor blijft opdrachtgever betaling van het factuurbedrag aan MDH verschuldigd.

6.8 Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichtingen bovendien niet op. Het is opdrachtgever niet toegestaan om eigen vorderingen op MDH met de door MDH in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.


Artikel 7. Overmacht

7.1 MDH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Overmacht in deze algemene voorwaarden betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot, elke van de wil van MDH onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, zeer slechte weersomstandigheden, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van MDH of diens leveranciers.

7.3 MDH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MDH haar verbintenis had moeten nakomen.

7.4 MDH kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. De opdrachtgever heeft bij overmacht niet het recht haar (betalings)verplichtingen op te schorten. Indien de prestatie van MDH door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd, is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat MDH tot enige vergoeding van schade, door de op-drachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.

7.5 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen.


Artikel 8. Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens die de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan MDH verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de opdracht en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van klachten of service.


Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 MDH behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema's e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door MDH gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

9.2 Opdrachtgever garandeert door het verstrekken van een opdracht tot reproductie of verveelvoudiging dat er geen inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van een derde. De opdrachtgever vrijwaart MDH, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die deze derden kunnen doen gelden.

9.3 Bij overtreding van het in lid 1 of lid 2 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000,-- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van MDH tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschul-digde schadevergoeding met rente en kosten.


Artikel 10. Klachten

10.1 Huis-aan-huis verspreiding van reclamemateriaal vindt plaats in combinatie met andere folders, los ingestoken, in een machinaal verpakt pakket of sealbag, mogelijk in combinatie met een huis-aan-huiskrant. Bij huis-aan-huis verspreiding streeft MDH naar een verspeidingsdichtheid van 90-100% per uitgave/gebied. Wordt een geringer

percentage verspreid, zoals uit een onderzoek dient te blijken van een door MDH aan te wijzen deskundige op het gebied van reclameverspreiding, waarvan het onderzoek en beslissing voor partijen bindend is, dan is MDH gehouden alleen dat percentage in rekening te brengen dat in werkelijkheid is gerealiseerd.

10.2 Bezwaren/reclamaties over de uitvoering van huis-aan-huis verspreiding van reclamemateriaal dienen uiterlijk binnen vier werkdagen na de laatste verspreidingsdag schriftelijk en duidelijk omschreven door MDH zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de uitvoering van de opdracht. Na deze termijn verliest de opdrachtgever elke aanspraak uit hoofde van de vermeende bezwaren. Indien sprake is van bezwaren tegen de bezorging, dient de opdrachtgever volledige n.a.w.-gegevens van het vermeende gebrekkige bezorgadres op te geven.

10.3 In de volgende situaties c.q. bij de volgende locaties is geen sprake van een gebrekkige bezorging: adressen zonder brievenbus, adressen waar uitdrukkelijk ter kennis is gegeven geen ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen, adressen met meerdere inwoners/gebruikers met slechts één brievenbus, woonwagens, woonschepen, pensions, hotels. Sanatoria, ziekenhuizen, industrieterreinen, bejaarden- en verzorgingstehuizen, bungalowparken, campings, wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waarin een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken, wanneer één of twee adressen in één straat worden opgegeven waar geen drukwerk bezorgd zou zijn en het blijkt dat de andere bewoners van die straat en speciaal de naaste buren het drukwerk wel ontvangen hebben, wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen, daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt, daar waar toegangspoorten op slot zijn, daar waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich daar te begeven en vertraging/uitblijven van verspreiding door overmacht, als bedoeld in artikel 7.

10.4 Ingeval van tijdige en gegronde reclamatie terzake van de bezorging zal opdrachtgever aanspraak maken op aanvullende bezorging voor die plaatsen of gedeelten van plaatsen, wijken of straten waar omissies zijn aangetoond, en dan nog slechts indien nog drukwerken en/of monsters ter verspreiding beschikbaar zijn. Indien geen drukwerken beschikbaar zijn, zullen de bezorgingskosten van de niet verspreide exemplaren, naar rato van het aantal niet in rekening worden gebracht, dan wel zal indien integrale facturering reeds heeft plaatsgevonden, de opdrachtgever naar rato voor de bezorgingskosten worden gecrediteerd. De bewijslast dat de folders niet verspreid zijn, berust bij de opdrachtgever.

10.5 Bezwaren/reclamaties terzake van de plaatsing van reclame-uitingen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na plaatsing schriftelijk en duidelijk omschreven door MDH te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de plaatsing van de reclame-uiting. Ingeval van tijdige en gegronde reclamatie terzake van een onjuiste plaatsing van een reclame-uiting zal MDH, naar eigen keuze, de reclame-uiting in gecorrigeerde vorm gratis herplaatsen of een korting op de prijs verlenen in verhouding tot de zwaarte van de fout tot maximaal 100%.

10.6 MDH is in geen geval tot enige andere prestatie of vergoeding, dan zoals in het voorgaande leden omschreven, gehouden.

10.7 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op en blijft zij gehouden tot nakoming van gemaakte afspraken.

10.8 Eventuele bezwaren/reclamaties dienen gemeld te worden via www.mdh-uitgeverij.nl, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 MDH is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever of een derde lijdt in verband met, of voortvloeiende uit een met MDH aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van MDH een door MDH geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst, meer

in het bijzonder een niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van (een) reclame-uiting, of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

- MDH terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

- opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MDH.

11.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 1 van dit artikel omschreven beperking van aansprake-lijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de door MDH te betalen schadevergoeding - inclusief boetes - nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de bestelling of opdracht waaruit de schade-aanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan MDH heeft betaald, c.q. verschuldigd is. MDH is echter nimmer aanspra-kelijk voor indirecte schade waaronder onder andere, doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, waardevermin-dering van producten, bedrijfsstagnatie en/of gemiste besparingen.

11.3 MDH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door fouten ontstaan bij de uitvoering van telefonisch opgegeven reclame-uitingen of wijzigingen daarvan, tenzij deze opdrachten schriftelijk door MDH aan opdrachtgever zijn bevestigd.

11.4 MDH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MDH is uitgegaan van door opdrachtgever ver-strekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn. MDH kan bovendien niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door slecht leesbare tekst(en) aangeleverd door opdrachtgever en/of de inhoud van de geplaatste reclame-uitingen of de gevolgen daarvan.

11.5 In alle gevallen waarin MDH een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

11.6 Opdrachtgever zal MDH op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op MDH terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

11.7 Het recht van opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de over-eenkomst.


Artikel 12. Ontbinding en opschorting

12.1 Indien de opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeen-komsten die daaruit voortvloeien, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is hij van rechtswege in verzuim en heeft MDH het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 In de gevallen genoemd in lid 1 verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van MDH een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 50% van de overeengekomen som, onverminderd eventuele MDH toekomende rechten en daaronder begrepen het recht van MDH op volledige schadevergoeding.

12.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van MDH passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 Indien MDH tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van de schade en de kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.5 Indien 14 dagen voor de gewenste drukdatum blijkt dat 50% van de minimale overeengekomen omvang niet gehaald gaat worden is MDH gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden dan wel in omvang aan te passen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens opdrachtgever.


Artikel 13. Conversie en bepalingen die van kracht blijven

13.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam begin te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.


Artikel 14. Geschilbeslechting, toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voort-vloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betref-fende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van MDH beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen.

14.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen MDH en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.