fbpx
MDH Uitgeverij

Spelvoorwaarden puzzelpagina

Heb je meegedaan met een puzzel in één van onze uitgaven? Dan vind je hier de spelvoorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

Op ieder promotioneel kansspel (hierna ‘kansspel’) dat wordt aangeboden, zijn deze spelvoorwaarden van toepassing. Iedere deelnemer wordt geacht eerst deze voorwaarden te lezen voordat hij/zij meedoet. Door deel te nemen aan een aangeboden kansspel accepteert de deelnemer deze voorwaarden. Ieder aangeboden kansspel wordt georganiseerd MDH Uitgeverij.

Het doel van het kansspel is het promoten van de producten c.q. diensten welke onderwerp is van het kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

Artikel 2 – Deelname

Deelname aan een kansspel vindt plaats door een 0909-nummer te bellen en het eigen telefoonnummer in te toetsen

Artikel 3 – Deelnameduur- en frequentie

Een deelnemer kan deelnemen aan een kansspel vanaf het moment dat het kansspel wordt aangeboden tot de bij het kansspel vermelde einddatum. Bijvoorbeeld bij een deelnameperiode tot en met 11 november kan men deelnemen tot uiterlijk 23.59 uur op 11 november. Iedereen kan zo vaak deelnemen aan een kansspel als hij/zij wil, maar men kan per kansspel maar één keer winnen.

Artikel 4 – Deelnemer

Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname tenminste 18 jaar oud is en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. Is een deelnemer aan een kansspel jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het betreffende kansspel. Er kan om schriftelijke bevestiging van deze toestemming gevraagd worden. Indien hierom gevraagd wordt, is de deelnemer verplicht om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.

Artikel 5 – Uitsluiting deelname

Medewerkers van MDH Uitgeverij, medewerkers van de prijzensponsor(s) van het betreffende kansspel, medewerkers van door ingeschakelde derden alsmede ieder ander die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van een kansspel in het bijzonder is uitgesloten van deelname aan het kansspel.

Artikel 6 – Deelnamekosten

Communicatiekosten voor deelname aan een kansspel zullen bij het kansspel zelf worden vermeld.

Artikel 7 – Prijs

Bij ieder kansspel zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Een prijs wordt ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van verzending of terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs zijn wij niet aansprakelijk. MDH Uitgeverij is niet aansprakelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de prijs en verleent derhalve geen garantie op de te verstrekken prijzen. MDH Uitgeverij behoudt zich het recht voor om prijzen niet uit te keren of te wijzigen indien prijzen om welke reden dan ook, niet uitgekeerd kunnen worden.

Artikel 8 – Winnaars

De winnaars zullen per email, per telefoon of per post, bericht ontvangen van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven (mail)adres. Mits aan alle spelvoorwaarden is voldaan zal binnen enkele weken de gewonnen prijs worden overhandigd bij ons kantoor (Informaticaweg 5, Doetinchem). Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn/haar recht op afgifte en vervalt de prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 9 – Kansspelbelasting

Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door de prijzensponsor(s) van het betreffende kansspel worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Artikel 10 – Privacy

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens die in het kader van de kansspelen van deelnemers worden verkregen, worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

MDH Uitgeverij besteed de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele spel-, of andere fouten op openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen MDH Uitgeverij niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor MDH Uitgeverij in het leven roepen. MDH Uitgeverij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit het kansspel voortvloeiende schade of voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen. Indien een prijs wordt uitgereikt dan wel verzonden aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.

Artikel 12 – Wijzigingen/ bijzondere voorwaarden

MDH Uitgeverij behoudt zich het recht voor om het kansspel op elk door haar gekozen moment te beëindigen dan wel de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld. Voor elk kansspel kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden dan vermeld bij het betreffende kansspel.

Artikel 13 – Gedragscode Promotionele Kansspelen

MDH Uitgeverij handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een kansspel, kan de deelnemer bellen naar 0314 – 361 130 of een mail sturen via het contactformulier op onze website.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op de door MDH Uitgeverij aangeboden kansspelen is Nederlands recht van toepassing.

Direct contact

U kunt direct contact met ons opnemen